ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ Codeavour

Codeavour ມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີຊັ້ນນຳ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ແບ່ງປັນພາລະກິດຂອງພວກເຮົາໃນ coding ແລະ ປັນຍາປະດິດ ມາໃຫ້ນັກຮຽນເປັນຈຳນວນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້.

ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ

Codeavour ເຊີນບໍລິສັດຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຂະຫຍາຍຊຸມຊົນ ແລະ ໄຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ນັກຮຽນກ່ຽວກັບ AI ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາ.