ຄູ່ຮ່ວມງານທາງວິຊາການຂອງ Codeavour

Codeavour ມີຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບໂຮງຮຽນທີ່ແບ່ງປັນພາລະກິດຂອງພວກເຮົາໃນການນຳເອົາ coding ແລະ ປັນຍາປະດິດ ມາໃຫ້ນັກຮຽນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້.

ASA

ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທາງວິຊາການ

Codeavour ເຊື້ອເຊີນໂຮງຮຽນຂອງເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຂະຫຍາຍຊຸມຊົນ ແລະ ໄຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ນັກຮຽນກ່ຽວກັບ AI ໃນໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາ.