ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທາງວິຊາການ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ?

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທາງວິຊາການ

ຮັບປະກັນການລົງທະບຽນ ແລະ ການຮ່ວມມື

ແຕ່ງຕັ້ງນັກຮຽນສອງຄົນເປັນຕົວແທນ

ເຜີຍແຜ່ຄຳສັບກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນຜ່ານສື່ສັງຄົມຂອງໂຮງຮຽນ

ຮັບປະກັນການລົງທະບຽນຢ່າງໜ້ອຍ 50 ລາຍການ

ສະໜັບສະໜູນຈາກ Codeavour

ຕົວແທນອາຈານ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຜົນປະໂຫຍດ

ຕົວແທນນັກຮຽນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຜົນປະໂຫຍດ

ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທາງວິຊາການ